Psalmy

Psalmy

cross-1560345_1920

Wezwanie do wielbienia Pana( Psalm 150)

 Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.

 

Prośba pokornego grzesznika (Psalm 143) 

 Psalm. Dawidowy. 
Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>.
A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
Pamiętam dni starodawne,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia.
Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam.
Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Twój dobry duch niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.

 

Westchnienie człowieka prześladowanego (Psalm 142) 

Pieśń pouczająca. Dawidowa – gdy był w jaskini. Modlitwa.
Głośno wołam do Pana,
głośno błagam Pana.
Wylewam przed Nim swą troskę,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie ustaje,
Ty znasz moją ścieżkę.
Na drodze, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę:
a nie ma nikogo, kto by miał wzgląd na mnie.
Znikła dla mnie możność pomocy,
nie ma nikogo, kto by dbał o moje życie.

Do Ciebie wołam, o Panie,
mówię: Ty jesteś moją ucieczką,
udziałem moim w ziemi żyjących.
Zważ na moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mię od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć.

Prośba do Pana o ratunek od złych ludzi (Psalm 140)

 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:
od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.
Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami.
Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.
Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy rozciągają powrozy,
umieszczają pułapki na mojej drodze.
Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!
Niech nie podnoszą <Sela> głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!
Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;
niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!
Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu – słuszność.
Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem.

 

Modlitwa w utrapieniu i nadzieji (Psalm 130)  

Pieśń stopni.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

 

Szczęście płynące do człowieka wierzącego  (Psalm 128) 

Pieśń stopni.
Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
Oglądaj dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

 

Szczęście dla człowieka sprawiedliwego (Psalm 112)

 Alleluja.
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.
Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.
Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnienie występnych wniwecz się obróci.

 

Modlitwa dla pogardzanych (Psalm 123) 

Pieśń stopni.
Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków.

Prośba o pomyślność  (Psalm 108)

Pieśń. Psalm. Dawidowy.
Gotowe jest serce moje, Boże,
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, chwało moja,
zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
zagram Ci wśród narodów,
bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury.
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Aby ocaleli, których miłujesz,
wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!
Bóg przemówił w swojej świątyni:
“Będę triumfował i podzielę Sychem,
a dolinę Sukkot wymierzę.
Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,
Efraim jest szyszakiem mojej głowy,
Juda moim berłem.
Moab jest dla Mnie misą do mycia;
na Edom but mój rzucę,
nad Filisteą będę triumfował”.
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?
Któż aż do Edomu mię odprowadzi?
Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.

 

Modlitwa  w utrapieniu i przeciwnościach (Psalm 86)

Prośba. Dawidowy.
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.
Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,
Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!
Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.

Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,
ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,
i będą sławiły Twe imię.
Boś Ty jest wielki i działasz cuda:
tylko Ty jesteś Bogiem.

Naucz mię, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!
Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,
bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali
i zgraja gwałtowników czyha na me życie,
a nie mają względu na Ciebie.
Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!
Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,
ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,
żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

 

Hymn wdzięczności (Psalm 103) 

Błogosław, duszo moja, Jahwe,
i całe moje wnętrze — święte Imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Jahwe,
pamiętaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
To On odpuszcza wszystkie twe przewiny
i leczy wszystkie twoje niemoce.
On wybawia od śmierci twe życie,
wieńczy cię łaską i miłosierdziem.
On napełnia darami twój wiek dojrzały,
że jak u orła odnawia się twoja młodość.
Jahwe wymierza sprawiedliwość,
bierze w obronę uciśnionych.
On Mojżeszowi dał poznać swe drogi,
a synom Izraela swoje dzieła.
Jahwe miłosierny jest i łaskawy,
nieskory do gniewu i pełen litości.
Nie wiedzie On sporu bez końca,
nie zachowuje na wieki urazy.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych,
nie karze nas na miarę naszych win.
Bowiem jak niebo góruje nad ziemią,
tak nad bojącymi się Go przemożna jest Jego łaska.
Jak daleki jest wschód od zachodu,
tak On oddala od nas nasze przewinienia.
Jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi,
tak Bóg ma litość nad bogobojnymi.
Wie On bowiem, z czego jesteśmy stworzeni,
nie zapomina, że jesteśmy prochem.
Człowiek! Dnie jego są jak trawa,
jak kwiat polny rozkwita,
lecz ledwie wiatr powieje, już go nie ma,
nie pozostaje po nim nawet ślad.
Ale wieczna jest łaska Jahwe dla Jego czcicieli,
Jego sprawiedliwość dla synów i wnuków,
dla tych, co strzegą Jego Przymierza
i pomną, by pełnić Jego przykazania.
Jahwe utrwalił swój tron na niebiosach,
a Jego władanie ogarnia wszechświat.
Błogosławcie Jahwe, aniołowie Jego,
potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy,
posłuszni na dźwięk Jego słowa.
Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego zastępy,
słudzy, którzy pełnicie Jego wolę.
Błogosławcie Jahwe, wszystkie Jego dzieła,
na każdym miejscu Jego panowania.
Błogosław, duszo moja, Jahwe!

 

Prośba o ochronę przed oszczercami (Psalm 64)

Wysłuchaj, Boże, głosu mojej skargi,
od lęku przed nieprzyjacielem zachowaj życie moje!
Ukryj mnie przed sforą nędzników,
przed zgiełkliwą zgrają złoczyńców,
którzy ostrzą swe języki jak miecz
i mają w pogotowiu zjadliwe słowa jak strzały,
by mierzyć z ukrycia w niewinnego
i bez obawy znienacka ugodzić w niego.
Utwierdzają się wzajemnie w swych niecnych zamysłach,
zmawiają się, by skrycie zastawić sidła,
i myślą: „Któż je dostrzeże?”
Knują zbrodnię i kryją się z tym, co umyślili;
niezgłębione są myśli i serce każdego z nich.
Lecz Bóg dosięga ich strzałą
i niespodzianie [sami] odnoszą rany;
z powodu własnego ich języka doprowadza ich do zguby,
a na ich widok wszyscy potrząsają głowami.
I wszyscy, zdjęci lękiem,
głoszą dzieło Boże
i czyny Jego rozważają.
Sprawiedliwy raduje się w Jahwe
i ucieka się do Niego;
chlubią się wszyscy, którzy mają serca prawe.

 

W Bogu jedyna nadzieja (Psalm 62)

Tylko w Bogu znajduje dusza moja spokój,
od Niego przychodzi moje ocalenie.
Tylko On jest moją opoką i moim wybawieniem,
On moją twierdzą, tak iż się nie zachwieję.
Dopókiż rzucać się będziecie wszyscy na [jednego] człowieka,
by go powalić jak chylącą się ścianę,
jak walący się mur?
Tak, zamyślają mnie strącić
z wyniesienia mego.
Lubują się w kłamstwie;
ustami błogosławią, a w sercu przeklinają.

Tylko w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
od Niego bowiem pochodzi cała moja nadzieja.
Tylko On jest moją opoką i moim wybawieniem,
On moją twierdzą, tak iż się nie zachwieję.
W Bogu moje ocalenie i moja chwała,
On opoką mojej mocy, w Bogu moje schronienie.
W każdym czasie w Nim ufność pokładaj, o ludu!
Otwórzcie przed Nim serce,
Bóg jest naszą ucieczką!

Synowie ludzi są tylko tchnieniem,
ułudą są synowie możnych;
na szali wznieśliby się w górę,
razem wzięci ważą mniej niż tchnienie.
Nie polegajcie na przemocy,
nie zakładajcie płonnej nadziei na grabieży;
gdy bogactwa wzrastają,
nie przywiązujcie do nich serca!
Jedno powiedział Bóg,
dwukrotnie to sam słyszałem:
że tylko Bóg posiada moc
i że u Ciebie, Panie, łaska.
Bo Ty odpłacasz każdemu według jego uczynków.

 

 

Pieśń dziękczynna po wyzdrowieniu (Psalm 30) 

Wysławiam Cię, Jahwe, boś mnie uratował
i nie dozwolił, by przeciwnicy moi mieli uciechę ze mnie.
Jahwe, Boże mój, wołałem do Ciebie
i uzdrowiłeś mnie.
Jahwe, wywiodłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mi życie
i nie dopuściłeś, bym zstąpił do grobu.
Śpiewajcie na cześć Jahwe, wy, którzy Mu wierni jesteście,
i wysławiajcie Jego święte Imię!
Bo Jego gniew trwa tylko chwilę,
lecz łaska Jego — przez całe życie;
wieczór przynosi łzy,
a ranek wesele.
A ja myślałem, beztroski i pewien siebie:
„Nigdy się nie zachwieję!”
Jahwe, w łaskawości swojej
umocniłeś moje znaczenie,
lecz gdy ukryłeś swe oblicze,
ogarnęła mnie trwoga.
Wołałem do Ciebie, Jahwe,
i błagałem Pana mego o zmiłowanie:
„Jakaż korzyść z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyliż proch Cię będzie chwalił,
czy będzie głosił Twą wierność?
Wysłuchaj mnie, Jahwe, i bądź mi miłościw,
Jahwe, przybądź mi z pomocą!”
Tyś lament mój zamienił w taniec radosny,
zdjąłeś ze mnie wór pokutny
i przepasałeś mnie weselem,
abym ja — nie milknąc — śpiewał na Twoją cześć.
Jahwe, Boże mój, Ciebie wysławiać będę na wieki!

 

 

Niewzruszona ufność w Bogu (Psalm 27)

Jahwe jest moim światłem i moim zbawieniem:
kogóż miałbym się obawiać?
Jahwe jest ostoją mego życia:
kogóż miałbym się lękać?
Gdy nastają na mnie złoczyńcy,
aby mnie pożreć,
przeciwnicy moi i wrogowie
sami chwieją się i upadają.
Choćby wojsko rozłożyło się przeciw mnie obozem,
serce moje się nie zatrwoży;
choćby bitwa zawrzała przeciwko mnie,
i wtedy nawet nie stracę otuchy.
O jedno proszę Jahwe
i tego tylko pragnę gorąco:
bym mógł przebywać w Domu Jahwe
po wszystkie dni mojego życia,
doświadczając łaskawości Jahwe
i odwiedzając Jego Świątynię.
On skryje mnie w swym Przybytku
w dzień przeciwności,
schroni mnie w głębi swego Namiotu,
wyniesie wysoko na opokę.
Wznoszę więc swe czoło ponad mych wrogów,
którzy otaczają mnie wokoło.
Pełen radości złożę ofiarę w Jego Przybytku,
przy wtórze cytry będę śpiewał na cześć Jahwe.
Usłysz, Jahwe, głośne me wołanie,
okaż mi łaskę i racz mnie wysłuchać!
Do Ciebie przemawia moje serce, Ciebie wyglądają oczy moje,
szukam oblicza Twego, Jahwe!
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
nie odtrącaj w gniewie swego sługi!
Tyś moją pomocą!
Nie porzucaj mnie i nie opuszczaj,
Boże, mój Wybawicielu!
Choćby mnie ojciec i matka opuścili,
Jahwe mnie przyjmie.
Wskaż mi, Jahwe, drogę Twoją
i prowadź mnie prostą ścieżką
ze względu na tych, którzy mnie prześladują!
Nie wydawaj mnie na pastwę moich przeciwników,
bo powstali przeciwko mnie fałszywi świadkowie,
dysząc żądzą gwałtu.
Wierzę niewzruszenie,
że doświadczę dobroci Jahwe
w krainie żyjących.
Nadzieję w Jahwe pokładaj!
Bądź mężny i umocnij swoje serce!
Ufaj Jahwe!

 

Modlitwa w wielkim utrapieniu( Psalm 13) 

Jak długo jeszcze, Jahwe, wcale na mnie nie wspomnisz?
Dokąd zakrywać będziesz przede mną swe oblicze?
Jakże długo mam znosić utrapienia mej duszy
i codzienną udrękę serca?
Jak długo wróg mój będzie się wynosił nade mnie?
Wejrzyj i odpowiedz mi, Jahwe, Boże mój!
Użycz światła mym oczom, by mnie nie zmorzył sen śmierci,
by nieprzyjaciel mój nie mógł powiedzieć: „Przemogłem go”,
by moi przeciwnicy nie radowali się, żem się zachwiał.
Ja wszakże ufam Twojej łaskawości,
niech serce moje raduje się z Twej pomocy.
Będę śpiewał [na cześć] Jahwe, który mnie dobrem obdarzył.

 

 

 

Ufność w Bogu (Psalm 11) 

U Jahwe szukam schronienia!
Jakże możecie mówić do mnie:
„Uciekaj w góry jak ptak!
go oto złoczyńcy naciągają łuk
i zakładają strzałę na cięciwę,
by godzić wśród ciemności w ludzi prawych.
Gdy runą podwaliny,
cóż zdoła osiągnąć sprawiedliwy?”
Jahwe [mieszka] w swym świętym Przybytku,
Jahwe ma w niebie swój tron.
Oczy Jego patrzą [na świat],
wzrok Jego śledzi synów ludzkich.
Jahwe przypatruje się bacznie sprawiedliwemu i bezbożnemu,
a tego, kto skory jest do gwałtu, ma w nienawiści.
Na bezbożnych spuszcza On deszcz rozżarzonych węgli i siarki,
a wicher ognisty jest ich udziałem.
Bo Jahwe jest sprawiedliwy i miłuje sprawiedliwość.
Prawi oglądać będą Jego oblicze.

 

 

Ufna modlitwa w czasie prześladowania (Psalm 3) 

Psalm Dawida — gdy uchodził przed swym synem Abszalomem.
O Jahwe, jakże liczni są moi przeciwnicy,
jakże wielu powstało przeciwko mnie!
Wielu mówi o mnie:
„Nie ma dla niego pomocy u Boga”. 

A jednak Ty, o Jahwe, jesteś mi puklerzem,
Tyś moją chwałą,
Ty mi podnosisz głowę!
Donośnym głosem wołam do Jahwe,
a On mi odpowiada ze swojej świętej góry.

Kładę się do snu i zasypiam,
i znów się budzę,
bo Jahwe jest mi podporą.
Nie boję się tysięcy tego tłumu,
który mnie zewsząd osaczył.
Powstań, o Jahwe,
bądź mi obroną, Boże mój!
Ty wymierzasz policzki wszystkim moim wrogom,
kruszysz zęby bezbożnych.
U Jahwe jest wybawienie.
Błogosławieństwo Twoje [niech zstąpi] na Twój lud!

 

Szczęście sprawiedliwych, zguba bezbożnych (Psalm 1) 

Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą bezbożnych,
nie wkracza na drogę grzeszników
i nie przebywa w towarzystwie szyderców,
lecz raczej upodobał sobie bojaźń Jahwe,
a nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Podobny jest do drzewa
zasadzonego nad strugami wód,
które przynosi owoc w swoim czasie
i którego liście nie więdną.
Szczęści mu się też we wszystkim,
czego się podejmie.
Nie tak [się dzieje] z bezbożnymi:
podobni są do plew,
które wiatr rozwiewa.
Tak więc bezbożni nie ostoją się w sądzie
ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Jahwe bowiem czuwa nad drogą sprawiedliwych;
droga bezbożnych natomiast prowadzi do zguby.

 


ornament-1266783_1920

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *