Cytat z Pisma Świętego+krótkie rozważanie #153

Z pierwszego listu do Koryntian

Prawdziwa mądrość zapewni jedność (1Kor,17-31)

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem:
Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?
Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.
Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

Zauważ:

Łaska poznania mocy Boga i łaska wiary stanowią dary bezcenne, dzięki którym każdy z nas może stać się prawdziwym naśladowcą Chrystusa w dzisiejszym świecie. Pan wybrał to, co proste, by poniżyć to, co wielkie (przyziemne) w oczach zaślepionego ludu, by dać świadectwo swej potęgi i chwały. Prawdziwa mądrość musi mieć swe źródło w Bogu i tylko w Nim pokładać nadzieję. Bowiem tylko On jest tym, który daje natchnienia i pomaga zrozumieć sens ziemskiego bytu, będącego czasem wszelkiego rodzaju krzyży i doświadczeń mających na celu doskonalenie każdego z nas w dobrym postępowaniu. Kroczmy więc na co dzień tą drogą wyzwań i doświadczeń i bądźmy pewni, że idzie wraz z nami ten, który pragnie naszego wzrastania w wierze będącego pewną drogą do zbawienia. 

(Autor: Łukasz J.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *