تجهیزات استخراج معادن استفاده می شود و مازاد بررسی ادبیات