خاک برداری در نزدیکی روسیه samarskaya mirnyy منطقه