مورد استفاده در راه آهن مواد متحجر شده دردهانه چشمه اب گرم