چه مقدار پول برای باز کردن یک آسیاب هر جا که او بیش از حد می رود