چگونه می خواهید سیلیکا را از شن و ماسه آهن کاهش می یابد هوا