که شبیه رمرس شن و ماسه برای هل دادن بار قیمت گذاری